BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07/07/2020ĐẾN 16/7/2020)

Tuesday, 07/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 189 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày07/07/2020đến ngày16/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 07/07/2020

Ngày 08/07/2020

Ngày 09/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10 16/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/07/2020

Ngày 08/07/2020

Ngày 09/07/2020

Nhận định

ng biển từ

10 16/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/07/2020

Ngày 08/07/2020

Ngày 09/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

10 16/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:  17h40

Thấp nhất: 0,0m

Thời gian: 6h45

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 7h35

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 19h07

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 8h22

Thủy triều giảm dần đến ngày 14 tăng trở lại. Cao nhất 2,9m (ngày 10/7). Thấp  2,1m (ngày 14/7).

                

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình