BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 02/07/2020 đến ngày 11/07/2020)

Thursday, 02/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 184HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 02/07/2020 đến ngày 11/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 02/07/2020

Ngày 03/07/2020

Ngày 04/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05 11/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 02/07/2020

Ngày 03/07/2020

Ngày 04/07/2020

Nhận định

ng biển từ

05 11/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/07/2020

Ngày 03/07/2020

Ngày 04/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

05 11/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:  13h00

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 2h27

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:  14h01

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 3h08

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:  14h58

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 4h01

Thủy triều cao. Cao nhất 3,6m (ngày 06, 07/7). Thấp 2,6m (ngày 11/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình