BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày08/07/2020)

Monday, 29/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 181HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 08/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/06/2020

Ngày 30/06/2020

Ngày 01/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02 08/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Đông Bắc

0,3 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/06/2020

Ngày 30/06/2020

Ngày 01/07/2020

Nhận định

ng biển từ

02 08/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/06/2020

Ngày 30/06/2020

Ngày 01/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

02 08/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:  22h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 11h39

Cao nhất: 1,8m

Thời gian:  19h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 13h08

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:  11h40

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 3h13

Thủy triều tăng dần, sau đó giảm. Cao nhất 3,6m (ngày 06, 07/7). Thấp 2,5m (ngày 02/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình