BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 27/06/2020ĐẾN 06/07/2020)

Saturday, 27/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 179HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 27/06/2020ĐẾN 06/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/06/2020

Ngày 28/06/2020

Ngày 29/06/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/6 06/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Đông  Bắc

0,2 - 0,4

Đông  Bắc

0,3 - 0,5

 Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/06/2020

Ngày 28/06/2020

Ngày 29/06/2020

Nhận định

ng biển từ

30/6 06/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/06/2020

Ngày 28/06/2020

Ngày 29/06/2020

Nhận định Thủy triều từ

30/6 06/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:  20h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 9h43

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:  21h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 10h38

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:  22h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 11h39

Thủy triều tăng dần đến ngày 6/7. Cao nhất 3,6m (ngày 06/7).Thấp 1,8m (ngày 30/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình