BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/06/2020ĐẾN 03/07/2020)

Wednesday, 24/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 176HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/06/2020ĐẾN 03/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/06/2020

Ngày 25/06/2020

Ngày 26/06/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/6 3/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông  Bắc

0,2 - 0,4

Đông  Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/06/2020

Ngày 25/06/2020

Ngày 26/06/2020

Nhận định

ng biển từ

27/6 3/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/06/2020

Ngày 25/06/2020

Ngày 26/06/2020

Nhận định Thủy triều từ

27/6 3/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m 

Thời gian:  17h58

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 7h20

Cao nhất: 3,5m 

Thời gian:  18h49

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 8h04

Cao nhất: 3,3m 

Thời gian:  19h42

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 8h52

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 27). Thấp 1,8m (ngày 30).

                        

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình