BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/06/2020 ĐẾN 25/06/2020)

Tuesday, 16/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 168HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/06/2020 ĐẾN 25/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 16/06/2020

Ngày 17/06/2020

Ngày 18/06/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19 25/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/06/2020

Ngày 17/06/2020

Ngày 18/06/2020

Nhận định

ng biển từ

19 25/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam đến Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/06/2020

Ngày 17/06/2020

Ngày 18/06/2020

Nhận định Thủy triều từ

19 25/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m 

Thời gian:  19h00

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 7h30

Cao nhất: 2,1m 

Thời gian:  16h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 5h50

Cao nhất: 2,3m 

Thời gian:  15h06

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 4h46

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,5m (ngày 23-25). Thấp 2,6m (ngày 19).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình