BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07/6/2020ĐẾN 16/06/2020)

Sunday, 07/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 159HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/06/2020ĐẾN 16/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 07/06/2020

Ngày 08/06/2020

Ngày 09/06/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10 16/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông bắc

0,2 - 0,4

Đông bắc

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/06/2020

Ngày 08/06/2020

Ngày 09/06/2020

Nhận định

ng biển từ

10 16/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/06/2020

Ngày 08/06/2020

Ngày 09/06/2020

Nhận định Thủy triều từ

10 16/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m 

Thời gian:  16h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 5h50

Cao nhất: 3,6m 

Thời gian:  17h40

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 6h42

Cao nhất: 3,5m 

Thời gian:  18h40

Thấp nhất: 0,0m

Thời gian: 7h32

Thủy triều giảm dần. Cao nhất  3,4m ( ngày 10/6); thấp nhất 2,1m (ngày 16/6).

      

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình