BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN 10/06/2020)

Monday, 01/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 153HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN 10/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/06/2020

Ngày 02/06/2020

Ngày 03/06/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04 10/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Bắc đến Đông bắc

0,2 - 0,5

Bắc đến Đông bắc

0,2 - 0,5

Bắc đến Đông bắc

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 01/06/2020

Ngày 02/06/2020

Ngày 03/06/2020

Nhận định

ng biển từ

04 10/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Nam

1,0 - 2,0

Nam đến Tây Nam

1,5 - 2,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/06/2020

Ngày 02/06/2020

Ngày 03/06/2020

Nhận định Thủy triều từ

04 10/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:

Thời gian:  

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian: 12h59

Cao nhất: 2,3m 

Thời gian:  0h00

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 15h15

Cao nhất: 2,0m 

Thời gian:  12h01

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều cao. Cao nhất  3,6m ( ngày 08/6); thấp nhất 2,5m (ngày 04/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình