BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 29/05/2020 ĐẾN 07/06/2020)

Friday, 29/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 150HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 29/05/2020ĐẾN 07/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/05/2020

Ngày 30/05/2020

Ngày 31/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01 07/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Nam đến Đông Nam

0,2 - 0,4

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,2-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/05/2020

Ngày 30/05/2020

Ngày 31/05/2020

Nhận định

ng biển từ

01 07/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/05/2020

Ngày 30/05/2020

Ngày 31/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

01 07/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m 

Thời gian:  20h49

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 9h39

Cao nhất: 3,0m 

Thời gian:  21h52

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 10h33

Cao nhất: 2,7m 

Thời gian:  22h53

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 11h35

Thủy triều trung bình. Thấp nhất 2,1m ( ngày 03/6); Cao nhất 3,4m (7/6).

                                                                   

Tin phát lúc: 10h30

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình