BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN THÁNG 4 NĂM 2017

Saturday, 01/04/2017

ĐÀI KHÍ T­ƯỢNG THỦY VĂN

 KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNGTHUỶ VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: 04 (2017)/TB-ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 4

 

 

 

Ra ngày 01/4/2017, điện thoại 871243 - 874037, Fax 880790

 

     

 

 

I - ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TIẾT THUỶ VĂN  ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.

            Tháng qua xảy ra nhiều ngày mưa, nên sâu bệnh phát sinh, phát triển trên các loại cây trồng.

 

           II- NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THUỶ VĂN THÁNG 4 NĂM 2017.

1. Thời tiết:

* Thời tiết đặc biệt:

Trong tháng có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 – 3 đợt KKL tập chung vào thời kỳ giữa tháng, tuy nhiên KKL cuối mùa thường yếu và suy yếu nhanh, tác động chủ yếu gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm ở ngưỡng trời lạnh. Thời kỳ này là thời điểm chuyển mùa, do vậy cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra như: dông, lốc và gió giật mạnh.

 

 

Trị số dự báo:

 - Nhiệt độ: nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ cao hơn TBNN; trung bình 24,0 – 25,00C; cao nhất 32,0 – 34,00C; thấp nhất 16,0 – 18,00C; vùng núi 15,0 – 17,00C.

- Mưa: tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ dưới TBNN, phổ biến từ 30 – 70mm, có nơi lớn hơn 70mm; với 10 – 12 ngày mưa.

- Độ ẩm: trung bình 82 - 87%; thấp nhất 45 - 50%.

- Nắng: từ 50 - 110 giờ.

- Bốc hơi: từ 40 - 80mm.

2. Thuỷ văn: 

a) Thuỷ triều: Thuỷ triều trung bình. Trong tháng có 2 kỳ triều cường vào các ngày 04 – 06 và 17 – 21; có 2 kỳ triều kém vào các ngày 10 – 13 và 24 - 27. Đỉnh triều cao nhất tháng này tương đương tháng trước. Vùng cửa sông những ngày triều cường nước lớn xuất hiện vào đêm, nước ròng xuất hiện vào trưa.

 

Mực nước dự báo tại các địa điểm (m)

 

Trạm

Sông

Hmax

Hmin

Hbq

Bến Đế

Hoàng Long

0,80

-0,05

0,35

Ninh Bình

Đáy

1,00

-0,20

0,35

Như Tân

Đáy

1,30

-0,80

0,25

 

b) Mặn: Độ mặn trên sông Đáy tại Như Tân ở mức cao. Độ mặn cao nhất tầng đáy ở mức 11 – 14 phần nghìn, xuất hiện vào các ngày 04 - 06. Ranh giới xâm nhập mặn vào trong sông ít hơn tháng trước.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình