BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 25/05/2020ĐẾN 03/06/2020)

Monday, 25/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 146HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/05/2020ĐẾN 03/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/05/2020

Ngày 26/05/2020

Ngày 27/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/05 03/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/05/2020

Ngày 26/05/2020

Ngày 27/05/2020

Nhận định

ng biển từ

28/05 03/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/05/2020

Ngày 26/05/2020

Ngày 27/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

28/05 03/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m 

Thời gian:  17h10

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 6h54

Cao nhất: 3,3m 

Thời gian:  17h55

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian: 7h28

Cao nhất: 3,4m 

Thời gian:  18h49

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 8h07

Thủy triều trung bình. Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (28/5); Thấp nhất 2,1m ( ngày 03/6).. 

                                       

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình