BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/05/2020ĐẾN 02/06/2020)

Sunday, 24/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 145HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/05/2020ĐẾN 02/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/05/2020

Ngày 25/05/2020

Ngày 26/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/05 02/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 - 0,5

Bắc đến Tây Bắc

0,3 - 0,6

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/05/2020

Ngày 25/05/2020

Ngày 26/05/2020

Nhận định

ng biển từ

27/05 02/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông am đến Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/05/2020

Ngày 25/05/2020

Ngày 26/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

27/05 02/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m 

Thời gian:  16h40

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 6h26

Cao nhất: 3,2m 

Thời gian:  17h10

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 6h54

Cao nhất: 3,3m 

Thời gian:  17h55

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian: 7h28

Thủy triều trung bình. thấp nhất 2,3m ( ngày 02/6). Cao nhất 3,4m (27, 28/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h30

    Dự báo viên

 

 

 

 

 

          Đặng Văn Hiến

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình