BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/05/2020 ĐẾN 31/05/2020)

Friday, 22/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 143HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 22/05/2020 ĐẾN 31/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/05/2020

Ngày 23/05/2020

Ngày 24/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25 31/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/05/2020

Ngày 23/05/2020

Ngày 24/05/2020

Nhận định

ng biển từ

25 31/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/05/2020

Ngày 23/05/2020

Ngày 24/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

25 31/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m 

Thời gian:  15h40

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 5h52

Cao nhất: 2,7m 

Thời gian:  15h44

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 6h05

Cao nhất: 3,0m 

Thời gian:  16h40

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 6h26

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (27, 28/5).  thấp nhất 2,7m ( ngày 31/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình