BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21/05/2020 ĐẾN 30/05/2020)

Thursday, 21/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 142HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/05/2020 ĐẾN 30/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/05/2020

Ngày 22/05/2020

Ngày 23/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24 30/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 21/05/2020

Ngày 22/05/2020

Ngày 23/05/2020

Nhận định

ng biển từ

24 30/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Nam đến Tây Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/05/2020

Ngày 22/05/2020

Ngày 23/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

24 30/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m 

Thời gian:  14h40

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 6h04

Cao nhất: 2,5m 

Thời gian:  15h40

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 5h52

Cao nhất: 2,7m 

Thời gian:  15h44

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 6h05

Thủy triều trung bình. thấp nhất 3,0m ( ngày 24, 30/5). Cao nhất 3,4m (27, 28/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình