BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 17/05/2020 ĐẾN 26/05/2020)

Sunday, 17/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 138HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 17/05/2020 ĐẾN 26/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/05/2020

Ngày 18/05/2020

Ngày 19/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20 26/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,1 - 0,3

Đông Bắc

0,1 - 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/05/2020

Ngày 18/05/2020

Ngày 19/05/2020

Nhận định

ng biển từ

20 26/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/05/2020

Ngày 18/05/2020

Ngày 19/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

20 26/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  

Thời gian:  

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian: 11h59

Cao nhất: 2,4m 

Thời gian:  1h03

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 11h20

Cao nhất: 2,0m 

Thời gian:  21h40

Thấp nhất: 1,6 m

Thời gian: 8h52

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3m (26/5) thấp nhất 2,0m ( ngày 20/5)). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình