BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 12/05/2020 ĐẾN 21/05/2020)

Tuesday, 12/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 133HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 12/05/2020ĐẾN 21/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/05/2020

Ngày 13/05/2020

Ngày 14/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

15 21/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-05m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 12/05/2020

Ngày 13/05/2020

Ngày 14/05/2020

Nhận định

ng biển từ

15 21/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/05/2020

Ngày 13/05/2020

Ngày 14/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

15 21/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 8h20

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 9h12

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 10h01

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,9m (ngày 15/5); thấp nhất 2,0m ( ngày 19, 20/5). 

                                                                                   

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình