BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 9/05/2020 ĐẾN 18/05/2020)

Saturday, 09/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 130HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 09/05/2020ĐẾN 18/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/05/2020

Ngày 10/05/2020

Ngày 11/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12 18/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,3 - 0,5

Đông Bắc

0,3 - 0,5

 Đông Bắc

Vận tốc

0,3-06m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/05/2020

Ngày 10/05/2020

Ngày 11/05/2020

Nhận định

ng biển từ

12 18/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/05/2020

Ngày 10/05/2020

Ngày 11/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

12 18/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,1m

Thời gian:  15h56

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 5h41

Cao nhất:  3,3m

Thời gian: 17h02

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 6h36

Cao nhất:  3,4m

Thời gian:  18h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 7h29

Thủy triều trung bình. Giảm dần, Cao nhất 3,4m (ngày 12/5); thấp nhất 2,4m ( ngày 18/5). 

                                                         

Tin phát lúc: 10h30

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình