BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 03/05/2020 ĐẾN 12/05/2020)

Sunday, 03/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 124HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 03 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 03/05/2020 ĐẾN 12/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 03/05/2020

Ngày 04/05/2020

Ngày 05/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06 12/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Bắc đến  Đông Bắc

0,2 - 0,3

Bắc đến  Đông Bắc

0,2 - 0,3

Bắc đến  Đông Bắc

Vận tốc

0,2-04m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/05/2020

Ngày 04/05/2020

Ngày 05/05/2020

Nhận định

ng biển từ

06 12/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/05/2020

Ngày 04/05/2020

Ngày 05/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

06 12/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  

Thời gian:  

Thấp nhất: 0.7m

Thời gian: 13h 20

Cao nhất:  2,8

Thời gian:  0h40

Thấp nhất: 1.0m

Thời gian: 15h 09

Cao nhất:  2,5

Thời gian:  1h40

Thấp nhất: 1.3m

Thời gian: 17h 17

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 11, 12/5); thấp nhất 2,1m ( ngày 06/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình