BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/04/2020 ĐẾN 07/05/2020)

Tuesday, 28/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 119HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 04 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 28/04/2020 ĐẾN 07/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/04/2020

Ngày 29/04/2020

Ngày 30/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01 07/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

 Tây đến Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/04/2020

Ngày 29/04/2020

Ngày 30/04/2020

Nhận định

ng biển từ

01 07/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/04/2020

Ngày 29/04/2020

Ngày 30/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

01 07/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  3.1m

Thời gian:  18h48

Thấp nhất: 0.6m

Thời gian: 8h25

Cao nhất:  3.2m

Thời gian:  19h55

Thấp nhất: 0.5m

Thời gian: 9h06

Cao nhất:  3.2m

Thời gian:  21h40

Thấp nhất: 0.4m

Thời gian: 9h52

Thủy triều giảm dần đến ngày 06. Cao nhất 3,2m (ngày 01/5); thấp nhất 2,1m ( ngày 06/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình