BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ 25/4 - 4/5/2020

Saturday, 25/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 116HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/04/2020ĐẾN 4/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/04/2020

Ngày 26/04/2020

Ngày 27/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/44/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/04/2020

Ngày 26/04/2020

Ngày 27/04/2020

Nhận định

ng biển từ

28/44/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/04/2020

Ngày 26/04/2020

Ngày 27/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

28/44/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  2.5m

Thời gian:  16h04

Thấp nhất: 1.3m

Thời gian:7h01

Cao nhất:  2.7m

Thời gian:  16h53

Thấp nhất: 1.1m

Thời gian: 7h20

Cao nhất:  2.9m

Thời gian:  17h48

Thấp nhất: 0.8m

Thời gian: 7h50

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,2m (ngày 29, 30/4 và 01/5); thấp nhất 2,8m ( ngày 4/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h30

  

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình