BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 23/04/2020 ĐẾN 02/05/2020)

Thursday, 23/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 114HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 23/04/2020 ĐẾN 02/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/04/2020

Ngày 24/04/2020

Ngày 25/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/4 02/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây  Bắc

0,3 – 0,5

Tây  Bắc

0,2– 0,4

Tây Bắc đến Tây

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/04/2020

Ngày 24/04/2020

Ngày 25/04/2020

Nhận định

ng biển từ

26/4 02/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Đông

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao: 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/04/2020

Ngày 24/04/2020

Ngày 25/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

26/4 02/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 7h45

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian:6h56

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h04

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian:7h01

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,2m (ngày 29, 30/4 và 01/5); thấp nhất 2,7m ( ngày 26/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình