BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21/04/2020 ĐẾN 30/04/2020)

Tuesday, 21/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 112HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/04/2020ĐẾN 30/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/04/2020

Ngày 22/04/2020

Ngày 23/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

2430/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 21/04/2020

Ngày 22/04/2020

Ngày 23/04/2020

Nhận định

ng biển từ

2430/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/04/2020

Ngày 22/04/2020

Ngày 23/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

2430/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,3m

Thời gian:  2h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian:17h55

Cao nhất:  2.0m

Thời gian:  2h40

Thấp nhất: 1.7m

Thời gian:19h55

Cao nhất:  2.1m

Thời gian:  14h40

Thấp nhất: 1.7m

Thời gian: 7h45

Thủy triều tăng dần. thấp nhất 2.3m ( ngày 24/4); Cao nhất 3,1m (ngày 29; 30/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h30

  

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình