BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 20/04/2020 ĐẾN 30/04/2020)

Monday, 20/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 111HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 20/04/2020 ĐẾN 30/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/04/2020

Ngày 21/04/2020

Ngày 22/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23/4 30/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2– 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/04/2020

Ngày 21/04/2020

Ngày 22/04/2020

Nhận định

ng biển từ

23/4 30/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

Sóng cao: 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/04/2020

Ngày 21/04/2020

Ngày 22/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

23/4 30/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 1h48

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian:16h25

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 17h55

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian:19h53

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,2m (ngày 29, 30/4); thấp nhất 2,1m ( ngày 23/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình