BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 18/04/2020 ĐẾN 27/04/2020)

Saturday, 18/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 109HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 18/04/2020ĐẾN 27/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 18/04/2020

Ngày 19/04/2020

Ngày 20/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

21 27/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/04/2020

Ngày 19/04/2020

Ngày 20/04/2020

Nhận định

ng biển từ

21 27/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/04/2020

Ngày 19/04/2020

Ngày 20/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

21 27/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  3.0m

Thời gian:  0h40

Thấp nhất: 0.8m

Thời gian:13h49

Cao nhất:  2.8m

Thời gian:  1h08

Thấp nhất: 1.0m

Thời gian:15h06

Cao nhất:  2.5m

Thời gian:  1h48

Thấp nhất: 1.3m

Thời gian:16h25

Thủy triều tăng dần. thấp nhất 2.0m ( ngày 22/4); Cao nhất 2.9m (ngày 27/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình