BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 17/04/2020 ĐẾN 26/04/2020)

Friday, 17/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 108HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 17/04/2020 ĐẾN 26/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/04/2020

Ngày 18/04/2020

Ngày 19/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/4 26/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2– 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/04/2020

Ngày 18/04/2020

Ngày 19/04/2020

Nhận định

ng biển từ

20/4 26/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/04/2020

Ngày 18/04/2020

Ngày 19/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

20/4 26/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian:12h34

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 13h49

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 1h08

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian:15h06

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,7m (ngày 26/4); thấp nhất 2,0m ( ngày 22/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình