BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/04/2020 ĐẾN 25/04/2020)

Thursday, 16/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 107HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/04/2020ĐẾN 25/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/04/2020

Ngày 17/04/2020

Ngày 18/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19/4 25/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/04/2020

Ngày 17/04/2020

Ngày 18/04/2020

Nhận định

ng biển từ

19/4 25/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/04/2020

Ngày 17/04/2020

Ngày 18/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

19/4 25/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian:11h26

Cao nhất:  3.1m

Thời gian:  0h20

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian:12h34

Cao nhất:  3.0m

Thời gian:  0h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian:13h49

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 2,8m (ngày 19/4); thấp nhất 2,0m ( ngày 22/4).

       

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

  

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình