BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN 22/04/2020)

Monday, 13/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 104/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 04 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/04/2020ĐẾN 22/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/04/2020

Ngày 14/04/2020

Ngày 15/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/4 22/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,3

Bắc đến Tây Bắc

0,2 - 0,3

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/04/2020

Ngày 14/04/2020

Ngày 15/04/2020

Nhận định

ng biển từ

16/4 22/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/04/2020

Ngày 14/04/2020

Ngày 15/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

16/4 22/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 19h20

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 8h24

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 21h53

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 9h23

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 10h23

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 16/4); thấp nhất 2,1m ( ngày 22/4)

                                                                                                                                                

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình