BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10/04/2020ĐẾN 19/04/2020)

Friday, 10/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 101HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

                Ninh Bình, ngày 10tháng 04 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 10/04/2020ĐẾN 19/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/04/2020

Ngày 11/04/2020

Ngày 12/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/4 19/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam đến Tây

0,2 – 0,4

Tây đến Nam Bắc

0,2– 0,4

Nam đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/04/2020

Ngày 11/04/2020

Ngày 12/04/2020

Nhận định

ng biển từ

13/4 19/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/04/2020

Ngày 11/04/2020

Ngày 12/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

13/4 19/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 15h00

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian:3h53

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 17h44

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:7h20

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,2m (ngày 14, 15/4); thấp nhất 2,8m ( ngày 19/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình