BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 8/04/2020 ĐẾN 17/04/2020)

Wednesday, 08/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 99/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 08/04/2020ĐẾN 17/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/04/2020

Ngày 09/04/2020

Ngày 10/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11/4 17/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/04/2020

Ngày 09/04/2020

Ngày 10/04/2020

Nhận định

ng biển từ

11/4 17/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/04/2020

Ngày 09/04/2020

Ngày 10/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

11/4 17/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian:20h17

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 11h42

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 22h20

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 15h00

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều trung bình. thấp nhất 2,7m ( ngày 11/4); Cao nhất 3,2m (ngày 14, 15/4).

                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình