BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 04/04/2020 ĐẾN 13/04/2020)

Saturday, 04/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 95/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 04/04/2020ĐẾN 13/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04/04/2020

Ngày 05/04/2020

Ngày 06/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07/4 13/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2– 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/04/2020

Ngày 05/04/2020

Ngày 06/04/2020

Nhận định

ng biển từ

07/4 13/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc đến Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/04/2020

Ngày 05/04/2020

Ngày 06/04/2020

Nhận định Thủy triều từ

07/4 13/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian:13h53

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian:15h24

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian:16h5

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 06, 13/4); thấp nhất 2,2m ( ngày 09/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

  

 

           Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình