BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 30/03/2020 ĐẾN 08/04/2020

Monday, 30/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 90HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 30/03/2020 ĐẾN 08/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/03/2020

Ngày 31/03/2020

Ngày 01/04/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02/4 – 08/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

đến Bắc

Vận tốc:

0,3 – 0,5

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 30/03/2020

Ngày 31/03/2020

Ngày 01/04/2020

Nhận định

Sóng biển từ

02/4 –08/04/2020

Độ cao

(m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/03/2020

Ngày 31/03/2020

Ngày 01/04/2020

Nhận định Thủy triều từ 02/4 – 08/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 18h46

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian:09h07

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:09h45

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 21h55

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian:10h30

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 02-05/4); thấp nhất 2,4m ( ngày 08/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiế

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình