BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 26/03/2020 ĐẾN 04/04/2020)

Thursday, 26/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 86HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 26/03/2020ĐẾN 04/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/03/2020

Ngày 27/03/2020

Ngày 28/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

29/3 04/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/03/2020

Ngày 27/03/2020

Ngày 28/03/2020

Nhận định

ng biển từ

29/3 04/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/03/2020

Ngày 27/03/2020

Ngày 28/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

29/3 04/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian:21h20

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 15h02

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian:22h55

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian:08h20

Thủy triều trung bình. thấp nhất 2,4 ngày 29/3. Cao nhất 3,1 ngày 02, 4/4.

                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình