BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 23/03/2020 ĐẾN 01/04/2020)

Monday, 23/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 83HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 23/03/2020ĐẾN 01/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/03/2020

Ngày 24/03/2020

Ngày 25/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

261/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Nam đến Đông Nam

0,2 – 0,3

Nam đến Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/03/2020

Ngày 24/03/2020

Ngày 25/03/2020

Nhận định

ng biển từ

261/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/03/2020

Ngày 24/03/2020

Ngày 25/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

261/04/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:18h02

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 4h01

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian:16h06

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian:20h10

Thủy triều thấp nhất đến ngày 27/3 (2,1m); sau tăng trở lại.

                                            

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình