BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21/03/2020 ĐẾN 30/03/2020)

Monday, 23/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 81HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/03/2020ĐẾN 30/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/03/2020

Ngày 22/03/2020

Ngày 23/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24 30/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 21/03/2020

Ngày 22/03/2020

Ngày 23/03/2020

Nhận định

ng biển từ

24 30/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/03/2020

Ngày 22/03/2020

Ngày 23/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

24 30/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 1h59

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian:15h46

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 2h45

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian:16h55

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:18h02

Thủy triều thấp nhất đến ngày 27/3 (2,1m); sau tăng trở lại.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình