BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/03/2020 ĐẾN 28/03/2020)

Thursday, 19/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 79HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/03/2020 ĐẾN 28/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/03/2020

Ngày 20/03/2020

Ngày 21/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22 28/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/03/2020

Ngày 20/03/2020

Ngày 21/03/2020

Nhận định

ng biển từ

22 28/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 0,5-1,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/03/2020

Ngày 20/03/2020

Ngày 21/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

22 28/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 0h07

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian:13h19

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 1h07

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian:14h34

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 2h09

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian:15h46

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,0m (ngày 22/3). Thấp nhất 2,1m (ngày 27/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình