BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/03/2020 ĐẾN 25/03/2020)

Monday, 16/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 76HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/03/2020 ĐẾN 25/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/03/2020

Ngày 17/03/2020

Ngày 18/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19 25/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,3

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,3

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/03/2020

Ngày 17/03/2020

Ngày 18/03/2020

Nhận định

ng biển từ

19 25/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/03/2020

Ngày 17/03/2020

Ngày 18/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

19 25/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 20h49

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:9h40

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 22h53

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian:10h51

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian:12h04

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,1m (ngày 19, 20, 21/3). Thấp nhất 2,3m (ngày 25/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình