BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 12/03/2020 ĐẾN 21/3/2020)

Thursday, 12/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 72HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 12/03/2020ĐẾN 21/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/03/2020

Ngày 13/03/2020

Ngày 14/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

15 21/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 12/03/2020

Ngày 13/03/2020

Ngày 14/03/2020

Nhận định

ng biển từ

15 21/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/03/2020

Ngày 13/03/2020

Ngày 14/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

15 21/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 7h02

Thấp nhất: 1,1m

 Thời gian: 22h03

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 23h51

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: ….m

Thời gian:…..

Thủy tăng dần. Thấp nhất 2,6m (ngày 15/3). Cao nhất: 3,1m (ngày 19, 20, 21/3).

                                                                                                                                                                                                                               

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình