BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 04/03/2020 ĐẾN 13/03/2020)

Wednesday, 04/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 64HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 04/03/2020 ĐẾN 13/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04/03/2020

Ngày 05/03/2020

Ngày 06/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07 13/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,1 – 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,1 – 0,3

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/03/2020

Ngày 05/03/2020

Ngày 06/03/2020

Nhận định

ng biển từ

07 13/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/03/2020

Ngày 05/03/2020

Ngày 06/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

07 13/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 0,9m

 Thời gian: 12h35

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất: 0,7m

 Thời gian: 13h32

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 1h04

Thấp nhất: 0,5m

 Thời gian: 14h37

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,3m (ngày 08/3); thấp nhất 2,3m (ngày 13/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình