BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/03/2020 ĐẾN 10/03/2020)

Sunday, 01/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 61HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/03/2020 ĐẾN 10/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/03/2020

Ngày 02/03/2020

Ngày 03/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04 10/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,1 – 0,3

Tây Bắc

0,1 – 0,3

Tây Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 01/03/2020

Ngày 02/03/2020

Ngày 03/03/2020

Nhận định

ng biển từ

04 10/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/03/2020

Ngày 02/03/2020

Ngày 03/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

04 10/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 1,9m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 1,6m

 Thời gian: 11h18

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:22h59

Thấp nhất: 1,4m

 Thời gian: 11h18

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:23h39

Thấp nhất: 1,1m

 Thời gian: 11h50

Thủy triều trung bình. Thấp nhất 2,8m (ngày 05/3/2020); Cao nhất 3,3m (ngày 08/03/2020).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình