BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/02/2020 ĐẾN 8/03/2020)

Friday, 28/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 59HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 28/02/2020ĐẾN 08/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/02/2020

Ngày 29/02/2020

Ngày 01/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

2 08/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/02/2020

Ngày 29/02/2020

Ngày 01/03/2020

Nhận định

ng biển từ

2 08/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Nam đến Đông

0,5 - 1,0

Đông Nam đến Đông

0,5 - 1,0

Đông Nam đến Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/02/2020

Ngày 29/02/2020

Ngày 01/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

2 08/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:5h54

Thấp nhất: 1,5m

 Thời gian: 21h49

Cao nhất: 2,0m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 1,8m

 Thời gian: 22h21

Cao nhất: 1,9m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 1,6m

 Thời gian: 11h18

Thủy triều thấp. Tăng dần. Thấp nhất 2,3m (ngày 02/3/2020); Cao nhất 3,3m (ngày 8/03/2020).  

                                                                                      

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình