BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 02 ngày 03 tháng 10 năm 2017

Monday, 02/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 02,ngày 03 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,50 – 1,70m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,10 – 1,30m (thấp hơn BĐI từ 1,20 – 1,40m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình