BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/02/2020 ĐẾN 28/02/2020)

Wednesday, 19/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 50HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/02/2020 ĐẾN 28/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/02/2020

Ngày 20/02/2020

Ngày 21/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22 28/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/02/2020

Ngày 20/02/2020

Ngày 21/02/2020

Nhận định

ng biển từ

22 28/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/02/2020

Ngày 20/02/2020

Ngày 21/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

22 28/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:0h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 13h54

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:1h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian: 15h03

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 0,3m

 Thời gian: 16h08

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,3m (ngày 22/02/2020); Thấp nhất 2,1m (ngày 28/02/2020).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình