BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN 26/02/2020)

Monday, 17/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 48HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN 26/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/02/2020

Ngày 18/02/2020

Ngày 19/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20 26/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/02/2020

Ngày 18/02/2020

Ngày 19/02/2020

Nhận định

ng biển từ

20 26/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/02/2020

Ngày 18/02/2020

Ngày 19/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

20 26/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:23h39

Thấp nhất: 1,1m

 Thời gian: 11h28

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian: 12h43

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:0h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 13h54

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 21, 22/02/2020); Thấp nhất 2,6m (ngày 26/02/2020)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình