BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13/02/2020 ĐẾN 22/02/2020)

Thursday, 13/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 44HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/02/2020ĐẾN 22/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/02/2020

Ngày 14/02/2020

Ngày 15/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16 22/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/02/2020

Ngày 14/02/2020

Ngày 15/02/2020

Nhận định

ng biển từ

16 22/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/02/2020

Ngày 14/02/2020

Ngày 15/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

16 22/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:7h40

Thấp nhất: 0,9m

 Thời gian: 21h58

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:8h52

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian: 23h16

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:15h40

Thấp nhất:

 Thời gian:

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất 2,2m (ngày 15/02/2020); Cao nhất 3,3m (ngày 21, 22/02/2020)  

 

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình