BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/2/2020)

Monday, 10/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 41HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 10/02/2020ĐẾN 19/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/02/2020

Ngày 11/02/2020

Ngày 12/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13 19/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 -0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/02/2020

Ngày 11/02/2020

Ngày 12/02/2020

Nhận định

ng biển từ

13 19/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/02/2020

Ngày 11/02/2020

Ngày 12/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

13 19/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h57

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 0,3m

 Thời gian: 19h55

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 20h54

Thủy triều trung bình. Thấp nhất 2,1m (ngày 15/02/2020); Cao nhất 2,9m (ngày 19/02/2020)  

                                                                                                                         

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình