BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 08/02/2020 ĐẾN 17/02/2020)

Saturday, 08/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 39HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 08/02/2020 ĐẾN 17/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/02/2020

Ngày 09/02/2020

Ngày 10/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11 17/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/02/2020

Ngày 09/02/2020

Ngày 10/02/2020

Nhận định

ng biển từ

11 17/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc  đến Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc  đến Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/02/2020

Ngày 09/02/2020

Ngày 10/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

11 17/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:3h03

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 17h06

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:3h47

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h01

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h57

Thủy triều cao.

Cao nhất 3,4m (ngày 11/02/2020).Thấp nhất 2,1m (ngày 15/02/2020);  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình