BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07/02/2020 ĐẾN 16/02/2020)

Friday, 07/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 38HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/02/2020 ĐẾN 16/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/02/2020

Ngày 08/02/2020

Ngày 09/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10 16/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/02/2020

Ngày 08/02/2020

Ngày 09/02/2020

Nhận định

ng biển từ

10 16/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc  đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc  đến Đông

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/02/2020

Ngày 08/02/2020

Ngày 09/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

10 16/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian: 16h14

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:3h03

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 17h06

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:3h47

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h01

Thủy triều cao.

Cao nhất 3,5m (ngày 10/02/2020).Thấp nhất 2,1m (ngày 15/02/2020);  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình