BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 06/02/2020 ĐẾN 15/02/2020)

Thursday, 06/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 37HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 06/02/2020 ĐẾN 15/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 06/02/2020

Ngày 07/02/2020

Ngày 08/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

09 15/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 06/02/2020

Ngày 07/02/2020

Ngày 08/02/2020

Nhận định

ng biển từ

09 15/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc  đến Đông

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/02/2020

Ngày 07/02/2020

Ngày 08/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

09 15/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:1h53

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 15h26

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian: 16h14

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:3h03

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 17h06

Thủy triều cao.

Thấp nhất 2,1m (ngày 15/02/2020); Cao nhất 3,5m (ngày 09, 10/02/2020).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình