BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 31/01/2020ĐẾN 09/02/2020)

Friday, 31/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 31HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 31/01/2020ĐẾN 09/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 31/01/2020

Ngày 01/02/2020

Ngày 02/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

0309/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 31/01/2020

Ngày 01/02/2020

Ngày 02/02/2020

Nhận định

ng biển từ

0309/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông

1,0 – 2,0

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/01/2020

Ngày 01/02/2020

Ngày 02/02/2020

Nhận định

Thủy triều từ

0309/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:6h50

Thấp nhất: 1,4m

 Thời gian: 21h31

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 1,6m

 Thời gian: 21h27

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 1,7m

 Thời gian: 14h15

Thủy triều tăng dần.

Thấp nhất 2,1m (ngày 03/02/2020); Cao nhất 3,5m (ngày 09/02/2020)   

 

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình