BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/01/2020ĐẾN 06/02/2020

Tuesday, 28/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 28HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 28/01/2020ĐẾN 06/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/01/2020

Ngày 29/01/2020

Ngày 30/01/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

31/1 06/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,6

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/01/2020

Ngày 29/01/2020

Ngày 30/01/2020

Nhận định

ng biển từ

31/1 06/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/01/2020

Ngày 29/01/2020

Ngày 30/01/2020

Nhận định

Thủy triều từ

31/1 05/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 20h27

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:6h44

Thấp nhất: 0,9m

 Thời gian: 20h58

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:6h58

Thấp nhất: 1,1m

 Thời gian: 21h20

Thủy triều:giảm đến ngày 02/02, sau tăng lại

Cao nhất 2,9m (ngày 06/02/2020); Thấp nhất 2,2m (ngày 02/02/2020)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình